Geldt er een speciale toegangsprijs voor mindervaliden?

Wij bieden een gereduceerd tarief aan voor mindervaliden. De toegangsprijs voor mindervaliden bedraagt 19,50 euro.

Zijn er op locatie toiletten aanwezig?

Ja, er zijn toiletten aanwezig.

Is er een garderobe aanwezig?

Nee, wij bieden geen garderobe aan.

Is World of Dinos per openbaar vervoer bereikbaar?

World of Dinos is goed bereikbaar per openbaar vervoer. Vanaf het Centraal Station neemt u metrolijn 52 naar Station Noorderpark. Deze metro rijdt tien keer per uur. Vanaf Station Noorderpark slaat u rechtsaf en volgt u de Jan van Hasseltweg. Neem bij de rotonde de eerste afslag rechts en volg de Meeuwenlaan. Na 150 meter lopen slaat u linksaf – langs pand Noord – en loopt de Hamerstraat in. Ga bij de eerstvolgende mogelijkheid rechtsaf en u bent bij de Kromhouthal.

Waar kan ik parkeren en wat zijn de kosten?

World of Dinos vindt plaats in de Kromhouthal in Amsterdam. Zowel bij deze evenementenlocatie als in de directe omgeving zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar (tegen betaling). Adres voor uw navigatie: Gedempt Hamerkanaal 231 in Amsterdam.

Kan ik tickets aan de kassa kopen?

Het is NIET mogelijk om tickets op locatie te kopen. Kaarten voor World of Dinos zijn uitsluitend verkrijgbaar via online- of telefonische reservering. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.

U dient een specifieke datum en tijd te reserveren (het bestelproces is eenvoudig en toont automatisch de beschikbare tijden). Liever telefonisch bestellen? Dat kan via het Call Center van Eventim (onze ticketing partner): 0900 – 1353 (60 cpm).

Is het mogelijk om World of Dinos met een rolstoel of kinderwagen te bezoeken?

Jazeker! Alle paden binnen World of Dinos zijn toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen.

Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing?

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN VAN BLUE BV / WORLD OF DINOS

  1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
    Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Blue BV (hierna te noemen ‘World of Dinos’) en een Bezoeker.
  2. Definities
    In deze Algemene Bezoekersvoorwaarden wordt verstaan onder:
  • Bezoeker: degene die als bezoeker een overeenkomst met World of Dinos sluit om een door of namens World of Dinos te organiseren expo bij te wonen.
  • Derde-producent: de derde partij die direct of indirect als organisator of (uitvoerend) producent van een expo betrokken is.
  • Derde-ticketverkoper: de derde partij die door of namens World of Dinos is aangewezen als officiële verkoper van Toegangsbewijzen.
  • Blue BV, mede handelend onder de naam World of Dinos, KvK-nummer 28085915, Zijldijk 24-B, 2352 AB Leiderdorp.
  • Servicekosten: aanvullende vergoeding (naast de prijs van het Toegangsbewijs) die World of Dinos of een Derde-ticketverkoper in rekening kan brengen ter dekking van transactie- en andere kosten.
  • Locatie: de door World of Dinos of de Derde-producent gehuurde locatie waar de expo plaats vindt.
  • Toegangsbewijs: een fysiek of digitaal document dat het recht op toegang tot de expo geeft, voorzien van een unieke code die door een scanner gelezen kan worden.
  • Expo: de door World of Dinos georganiseerde expo die plaatsvindt in een locatie.

    3. Toegangsbewijzen 

  1. De overeenkomst tussen World of Dinos en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een Toegangsbewijs aanschaft voor de expo. Toegangsbewijzen kunnen worden aangeschaft hetzij via de website van World of Dinos, hetzij via Derden-ticketverkopers.
  2. Een Toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft één Bezoeker recht op toegang tot de expo.
  3. Bezoekers van World of Dinos verklaren zich ermee bekend en akkoord dat de expo zich te allen tijde aan de geldende en door de overheid opgelegde maatregelen in het kader van Corona houdt. Dat betekent onder meer maar niet uitsluitend dat bezoekers bij de entree een geldig Corona toegangsbewijs (corona check app) moeten kunnen overleggen in combinatie met een identiteitsbewijs. Dit geldt voor bezoekers vanaf 13 jaar. Indien geen Corona toegangsbewijs overlegd kan worden in combinatie met een identiteitsbewijs, dan wordt toegang tot World of Dinos geweigerd zonder recht op restitutie. Het dragen van een mondkapje is verplicht voor bezoekers vanaf 13 jaar.
  4. World of Dinos is niet verplicht de geldigheid van het Toegangsbewijs en/of de identiteit van de houder te onderzoeken.
  5. Zodra het Toegangsbewijs elektronisch of fysiek aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld draagt de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs. World of Dinos kan alleen voor de geldigheid van het Toegangsbewijs instaan als het Toegangsbewijs is aangeschaft bij World of Dinos of bij een Derde-ticketverkoper. Op de Bezoeker rust de bewijslast dat dit het geval is.
  6. Indien de Bezoeker geen Toegangsbewijs heeft ontvangen (ook niet in de spam box van het mailaccount van de Bezoeker) terwijl de Bezoeker aantoonbaar wel betaald heeft, dient de Bezoeker dit minimaal 24 uur voor bezoek aan de expo aan World of Dinos te melden. In het geval het Toegangsbewijs bij World of Dinos of een Derde-ticketverkoper gekocht is ontvangt de Bezoeker een nieuw Toegangsbewijs en wordt het oude Toegangsbewijs ongeldig. Op de Bezoeker rust de bewijslast dat hij of zij het Toegangsbewijs heeft gekocht bij World of Dinos of een Derde-ticketverkoper. Bij gebrek aan bewijs is World of Dinos niet verplicht de Bezoeker een nieuw Toegangsbewijs te verstrekken.
  7. World of Dinos heeft het recht een maximum te stellen aan het aantal te bestellen Toegangsbewijzen per Bezoeker.
  8. Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd of geruild, tenzij deze voorwaarden anders bepalen.

      4. Verkoop en overdracht van het Toegangsbewijs

  1. De Bezoeker is verplicht om het Toegangsbewijs voor zichzelf te houden. Doorverkoop is niet toegestaan. De Bezoeker mag de door hem of haar gekochte Toegangsbewijzen bij verhindering wel schenken aan een derde.
  2. De Bezoeker mag geen reclame maken voor de expo indien dit gebeurt met de intentie om het Toegangsbewijs (door) te verkopen.
  3. In het geval dat de Bezoeker zijn of haar Toegangsbewijs aan een derde schenkt is de Bezoeker verplicht de betreffende derde op de hoogte te stellen van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en waar mogelijk deze fysiek of elektronisch ter hand te stellen. De Bezoeker staat ervoor in dat die derde zich houdt aan de voorwaarden.
  4. World of Dinos is gerechtigd een Toegangsbewijs dat in strijd met deze Algemene Bezoekersvoorwaarden is doorverkocht of voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, ongeldig te maken. Een ongeldig gemaakt Toegangsbewijs geeft geen recht op toegang tot de expo.

    5. Huisregels van de locatie; tijden van bezoek

  1. Eventuele algemene voorwaarden en huisregels van de locatie zijn van toepassing naast deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, maar uitsluitend wat betreft het bezoek aan de locatie.
  2. De Bezoeker is verplicht de instructies van de medewerkers van de locatie en van de medewerkers van World of Dinos op te volgen.
  3. De Bezoeker is verplicht mee te werken aan eventuele fouillering (inclusief eventuele controle van tassen) bij het betreden van de locatie. Indien de Bezoeker dat weigert, kan World of Dinos hem/haar de toegang tot de locatie en/of de expo ontzeggen, zonder recht op restitutie.d.Indien de Bezoeker bij de expo arriveert op een ander tijdstip dan het tijdslot waarvoor het toegangsbewijs is aangeschaft, dient hij/zij de instructies van de medewerkers van World of Dinos op te volgen. Bezoeker krijgt pas toegang tot de expo op een door World of Dinos te bepalen moment, een en ander met het oog op geldende restricties op bezoekersaantallen.e.Gehele of gedeeltelijke registratie van de expo, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van geluids-, en/of beeldopnamen met wat voor apparaat dan ook, is niet toegestaan.f.Het is mogelijk dat de locatie en/of World of Dinos om veiligheidsredenen cameratoezicht in en rond de locatie houdt. Camerabeelden worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

    6. Rechten van World of Dinos

1. .Indien de Bezoeker een of meer bepalingen van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden schendt is de Bezoeker van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval is World of Dinos gerechtigd:

    1. de koopovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden; en
    2. de Bezoeker de (verdere) toegang tot de expo te weigeren, bijvoorbeeld door middel van het ongeldig maken van het Toegangsbewijs, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie.b.Een ongeldig gemaakt Toegangsbewijs geeft geen recht (meer) op toegang tot de expo.c.Het is mogelijk dat World of Dinos geluids- of beeldopnames maakt van de expo ten behoeve van promotionele doeleinden, waaronder sociale media en reclamecampagnes. De Bezoeker kan daarbij mogelijk incidenteel herkenbaar in beeld worden gebracht.

      7. Overmacht

  1. .In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming in de nakoming door World of Dinos niet aan haar kan worden toegerekend in het geval van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van World of Dinos onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst als mogelijkheid te voorzien – die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, daaronder begrepen:
    1. staking, wegblokkades, OV-staking of weersomstandigheden bij het openbaar vervoer;
    2. terroristische aanslagen, oorlog, rellen, brand of optreden van politie, leger en/of brandweer;
    3. een van overheidswege opgelegde lockdown of andere beperkende maatregel ter bescherming van de volksgezondheid;
    4. ziekte en/of afzegging van betrokkenen en/of organisator,
    5. overlast en/of onrechtmatige handelingen veroorzaakt door derden, waaronder andere bezoekers;
    6. niet naar behoren functioneren van faciliteiten vanwege een calamiteit, door onderhoudswerkzaamheden of door andere evenementen in de locatie.
  2. Indien er sprake is van overmacht heeft World of Dinos het recht om vervangende data aan te bieden of de expo te annuleren.
  3. Hoewel World of Dinos zich zal inspannen de Bezoeker per e-mail op de hoogte te brengen van een eventuele annulering, kan World of Dinos niet garanderen dat de Bezoeker individueel van de afgelasting op de hoogte zal zijn voorafgaand aan de datum van bezoek aan de expo. World of Dinos is niet aansprakelijk voor eventuele reis- of andere kosten die de Bezoeker reeds gemaakt heeft in verband met een gepland bezoek aan de expo.
  4. In het geval dat World of Dinos besluit de expo te annuleren zal World of Dinos (dan wel, in voorkomend geval, de Derde-ticketverkoper namens World of Dinos) de prijs van het Toegangsbewijs aan de Bezoeker restitueren. Restitutie vindt plaats uiterlijk binnen drie maanden na de datum van de geannuleerde expo. Elektronisch aangekochte toegangsbewijzen worden automatisch ongeldig verklaard en zijn dus niet meer geldig voor eventuele toekomstige edities van de expo. Fysiek aangekochte toegangsbewijzen kunnen bij annulering worden ingeleverd bij de locatie waar het Toegangsbewijs is aangekocht.
  5. In het geval dat World of Dinos besluit de expo te verschuiven naar andere data, krijgt bezoeker automatisch de mogelijkheid om toegangsbewijzen om te boeken naar deze nieuwe data. Als de Bezoeker de expo op de nieuwe data niet kan of wil bezoeken heeft hij of zij het recht het Toegangsbewijs in te leveren bij de Derde-ticketverkoper tegen restitutie van de vergoeding die de Bezoeker aan World of Dinos of aan de Derde-ticketverkoper heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden als de Bezoeker tijdig een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs kan overhandigen. Bij verschuiving van de expo naar een latere dan de oorspronkelijke datum kan de Bezoeker alleen aanspraak maken op restitutie indien hij of zij het Toegangsbewijs heeft ingeleverd bij de partij bij wie het Toegangsbewijs is aangeschaft binnen zes weken na aankondiging van de nieuwe data van de expo. Indien de Bezoeker binnen die zes weken geen restitutieverzoek indient geldt dat dus als stilzwijgende instemming met de verschuiving en vervalt het recht op restitutie.
  6. In het geval van overmacht heeft alleen de Bezoeker die een consument is en het Toegangsbewijs heeft gekocht bij World of Dinos of bij een Derde-ticketverkoper recht op restitutie van de servicekosten. World of Dinos is bij overmacht niet verplicht overige schade te vergoeden, ook niet als World of Dinos als gevolg van de overmacht enig voordeel geniet. De Bezoeker kan evenmin aanspraak maken op toegang tot een andere expo of productie.

    8. Aansprakelijkheid

1. World of Dinos is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of letsel, indien die schade veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid van World of Dinos en/of de door World of Dinos ingeschakelde derden. De schadevergoeding is nooit hoger dan het bedrag dat de verzekeraar van World of Dinos in het betreffende geval uitkeert. Indien de verzekeraar om wat voor reden dan ook niet uitkeert is de aansprakelijkheid van World of Dinos beperkt tot € 25.000,- per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen. Claims voor schade die is veroorzaakt door de locatie dienen te worden ingediend bij de locatie. Bezoeker verklaart zich ermee bekend en akkoord dat een bezoek aan de expo te allen tijde geschiedt op eigen risico. Dit geldt tevens – maar niet uitsluitend – voor gebruik van de aanwezige speeltoestellen waaronder springkussens. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor toezicht op hun kinderen.

2. De aansprakelijkheid van World of Dinos wordt in ieder geval uitgesloten voor:

  1. schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen huurders van andere ruimtes van de locatie en de door deze derden ingeschakelde personen;
  2. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de medewerkers van World of Dinos gegeven instructies;
  3. schade ten gevolge van het niet naleven van de huisregels van World of Dinos en/of de locatie;
  4. (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de expo waarop de overeenkomst tussen World of Dinos en de Bezoeker betrekking heeft;
  5. Letselschade die redelijkerwijs is toe te rekenen aan de locatie;
  6. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.

    3. Aanbiedingen, (programma)aankondigingen, mededelingen, prijzen of andere informatie die door of namens World of Dinos over een expo verstrekt wordt zijn vrijblijvend. World of Dinos is niet aansprakelijk voor eventuele fouten van World of Dinos of derden in die informatie, en evenmin voor fouten gemaakt bij de (voor)verkoop van toegangsbewijzen door derden, daaronder begrepen de Derde-ticketverkoper.

    4. De volgende omstandigheden leveren geen grond op voor restitutie van het Toegangsbewijs:

  • Last minute wijzigingen van de inhoud van de expo;
  • Last minute wijzigingen of storingen in attracties van de Kidszone.
  1. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de Bezoeker die World of Dinos of de Derde-ticketverkoper registreert in verband met de verstrekking van een Toegangsbewijs, worden in de administratie van World of Dinos en/of de Derde-ticketverkoper opgenomen. World of Dinos verwerkt persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving.

10. Slotbepalingen

  • De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
  • bOp deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst die tussen de Bezoeker en World of Dinos bestaat is Nederlands recht van toepassing.
  • Eventuele geschillen die uit overeenkomst tussen World of Dinos en de Bezoeker voortvloeien, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van de statutaire zetel van World of Dinos, tenzij de wet uitdrukkelijk anders bepaalt.

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn gepubliceerd op de website van World of Dinos.

 

 

Ik heb een ticket met een tijdslot. Hoe werkt dat?

Het bezoeken van de expo is uitsluitend mogelijk via online reservering. U dient een specifieke datum en tijd te reserveren (het bestelproces is eenvoudig en toont automatisch de beschikbare tijden). Liever telefonisch bestellen? Dat kan via het Call Center van Eventim (onze ticketing partner): 0900 – 1353 (60 cpm).

LET OP: het is NIET mogelijk om tickets op locatie te kopen. Kaarten voor World of Dinos zijn uitsluitend verkrijgbaar via online- of telefonische reservering. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk

Welke maatregelen worden genomen i.v.m. Corona?

Wij werken conform de regels van het RIVM en de overheid. Dit betekent onder meer dat een Coronatoegangsbewijs en mondkapje voor 13 jaar en ouder verplicht is, er overal 1,5 afstand gehouden dient te worden en dat wij extra gelegenheden hebben gecreëerd om handen te wassen en te desinfecteren. Alle attracties worden bovendien voortdurend schoon gehouden.

Mag ik tijdens mijn bezoek aan World of Dinos fotograferen?

Dat mag zeker! Vergeet het niet te delen via Social Media. Volg ons ook op instagram en Facebook.

Hoe kan ik tickets bestellen?

Tickets reserveren kan gemakkelijk en snel via Eventim.

LET OP: het is NIET mogelijk om tickets op locatie te kopen. Kaarten voor World of Dinos zijn uitsluitend verkrijgbaar via online- of telefonische reservering. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk. U dient een specifieke datum en tijd te reserveren (het bestelproces is eenvoudig en toont automatisch de beschikbare tijden). Liever telefonisch bestellen? Dat kan via het Call Center van Eventim (onze ticketing partner): 0900 – 1353 (60 cpm).

Is het toegestaan meegebrachte voedselwaren te nuttigen?

Het is niet toegestaan om eigen meegebrachte voedselwaren te nuttigen. Bij World of Dinos is er horecagelegenheid aanwezig waar een ruim assortiment wordt aangeboden.

Mag ik World of Dinos bezoeken met gezondheidsklachten/neusverkoudheid/koorts?

World of Dinos houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM en wij vragen dit ook van onze bezoekers. Als u, of iemand in uw huishouden, last heeft van neusverkoudheid, een loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts of benauwdheid, kom dan niet naar World of Dinos. Voor bezoekers uit het buitenland gelden de Nederlandse maatregelen.

Wat is een zelfverklaring van de gezondheid?
Tijdens het bestellen van de tickets online heeft u een vinkje moeten zetten, waarmee u verklaart niet naar World of Dinos te komen met gezondheidsklachten. Wij gaan ervan uit dat onze bezoekers hier zelf op letten.

Wat gebeurt er als u ziek wordt tijdens je bezoek?
Mocht u ziek worden tijdens een bezoek aan World of Dinos, dan vragen wij u om direct naar huis te gaan. Dit om de veiligheid van onze andere bezoekers en onze medewerkers te waarborgen.

Controleren wij op lichaamstemperatuur?
Nee, we controleren de bezoekers niet op hun lichaamstemperatuur.

Moet je een mondkapje op?
Het dragen van mondkapjes verplicht voor personen vanaf 13 jaar. Dat geldt ook voor World of Dinos.

 

Hoelang kan ik World of Dinos bezoeken n.a.v. de coronamaatregelen?

De gemiddelde verblijfsduur van een bezoek aan World of Dinos is anderhalf uur. Hier is met inrichting van de tijdsloten reeds rekening mee gehouden.

Hoe gaan wij om met het aantal bezoekers tijdens World of Dinos?

World of Dinos houdt zicht aan de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat wij binnen World of Dinos maar een beperkt aantal bezoekers tegelijk binnen mogen hebben. Om dit te monitoren werkt World of Dinos met tijdsloten. Ook binnen in de attracties mogen een beperkt aantal mensen binnen zijn. Door middel van informatie borden wordt dit duidelijk aangegeven.

Hoe hanteren wij het 1.5 meter beleid?

Wij vragen de bezoekers om 1.5 meter (twee armlengtes) tussen huishoudens te houden. Door middel van verschillende markeringen (grondstickers, afzetlint, wachtzones) worden de bezoekers hier extra op geattendeerd. Wij vragen ook de aanwijzingen van onze medewerkers goed op te volgend om zo een veilige situatie voor iedereen te creëren.

 

Wat verstaat World of Dinos onder de definitie huishouden?

World of Dinos defineert een huishouden als een groep mensen die op hetzelfde adres woont en onder hetzelfde dak leeft.

Welke maatregelen kan ik zelf nemen?

World of Dinos houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM en dit vragen wij ook aan onze bezoekers. De onderstaande maatregelen zorgen voor een veilig bezoek aan World of Dinos:

Was regelmatig uw handen
World of Dinos plaatst door de gehele expo diverse wasbakken waar u als bezoeker uw handen kan wassen en gebruik kan maken van desinfectie middel. RIVM regels voor handen wassen zijn als volgt:

  • Was regelmatig uw handen. Ook na snuit of hoesten in de elleboog.
  • Was uw handen 20 seconden lang met water en zeep, droog uw handen daarna goed af.
  • Was uw handen voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus gesnoten hebt, voor het eten gaan en nadat u naar de wc bent geweest.

Schud geen handen

Gebruik papieren zakdoekjes
Het RIVM raadt aan papieren zakdoekjes te gebruiken bij het snuiten van uw neus. Gooi deze daarna weg en was na het snuiten uw handen.

Hoest en nies aan de binnenkant van uw elleboog
Het RIVM raadt aan om te hoesten en niezen aan de binnenkant van uw elleboog. Was na snuiten, niesen of hoesten uw handen.

 

 

Werkt World of Dinos met zichtbare markeringen?

World of Dinos houdt zich aan de RIVM richtlijnen en daarom worden er onder meer specifieke looprichtingen gehanteerd. Er worden tevens diverse ‘Houd 1.5 meter afstand’ stickers over de gehele vloer geplakt. Ook wordt speciaal afzetlint opgehangen en staan er door de gehele expo verschillende informatieborden met alle richtlijnen van het RIVM en onze huisregels.

Wordt er gebruik gemaakt van wachtzones?

Om de 1.5 meter regel te kunnen waarborgen, maakt World of Dinos gebruik van wachtzones. Tijdens de speurtocht langs alle dino’s zijn speciale stickers op de vloer geplakt waarbij duidelijk wordt aangegeven dat u zich in een wachtzone bevindt. Dit geldt ook voor alle attracties. Bezoekers staan hierdoor op een veilige manier in de rij. Is de wachtzone voor u helemaal leeg? Ga dan met uw huishouden in de volgende zone staan.

Is er een aparte in- en uitgang gecreëerd?

Zowel bij de entree als bij alle attracties binnen World of Dinos, zijn de ingang en de uitgang gescheiden. Bezoekers kunnen hierdoor gemakkelijk 1.5 meter afstand houden.

Worden bezoekers gewezen op het 1.5 meter beleid?

Om ons aan de 1.5 meter afstand regel te houden, vragen we onze bezoekers drukke punten te vermijden. Wanneer een medewerker van World of Dinos instructies geeft om deze plekken te vermijden, vragen wij onze bezoekers hiernaar te luisteren. Op deze manier kunnen wij met elkaar de regels van het RIVM in stand houden en de 1.5 meter regel waarborgen.

 

 

Is een mondkapje verplicht?

Ja, momenteel is het vanuit het RIVM verplicht om bij World of Dinos een mondkapje te dragen vanaf 13 jaar en ouder.

Is World of Dinos geschikt voor kleine kinderen?

World of Dinos is in principe geschikt voor alle leeftijden. Kinderen tot 2 jaar oud krijgen gratis toegang. Wij wijzen erop dat World of Dinos deels voorzien is van spannende licht- en geluidseffecten. Ook een groot aantal van onze dino’s zijn voorzien van geluidseffecten (brullen bijvoorbeeld). Het blijft te allen tijde ter beoordeling van de ouders om in te schatten of de expo al dan niet geschikt is voor het desbetreffende kind.